► Baza letnia - SolinaKursy i szkoleniaSzkolenie w systemie PZŻ

drukuj strone
zapisz jako pdf
System szkolenia żeglarskiego na patenty PZŻ

 

SYSTEM SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA PAŃSTWOWE PATENTY ŻEGLARSKIE
 
Na podstawie art. 37a ust.13 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.) Polski Związek Żeglarski, Uchwałą nr 42/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dnia 23 lipca 2013 r., przyjął System szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie. System uwzględnia zapisy dotyczące żeglarstwa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej, oraz w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzenia tego egzaminu.

ŻEGLARZ JACHTOWY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) § 5. 1. , patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
  1. Ukończyła 14. rok życia
  2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do :
  1. Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.
  2. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO
(na podstawie i za zgodą Komisji Szkolenia PZŻ)
Osoba odbywająca szkolenie na patent żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.
 
2.1. Wiedza teoretyczna:
1. Przepisy
1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
 - wybrane definicje,
 - zasady ruch żeglugowego,
 - sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków,
 - sygnały wzywania pomocy,
 - znaki żeglugowe,
 - uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych,
 - dokumenty jachtu żaglowego,
 - ogólne przepisy bezpieczeństwa,
 - wypadki i awarie - zasady postępowania,
 - przepisy lokalne.
1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.
1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.
1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.
2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:
2.1. Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.
2.2. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.
2.3. Zasady obsługi silnika jachtowego.
2.4. Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.
2.5. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.
3. Teoria żeglowania
3.1. Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2. Kursy jachtu względem wiatru.
3.3. Działanie steru i miecza.
3.4. Siły działające na jacht będący w ruchu..
3.5. Stateczność jachtu.
3.6. Praca żagli.
3.7. Nawietrzność i zawietrzność jachtu.
4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku
4.1. Manewry pod żaglami.
4.2. Manewry na silniku.
4.3. Cumowanie i kotwiczenie.
4.4. Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.
4.5. Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
4.6. Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.
4.7. Żegluga na rzece.
5. Locja
5.1. Śródlądowy szlak żeglugowy:
 - informacje o korycie rzeki,
 - oznakowanie szlaku żeglugowego,
 - elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
 - informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.
5.2. Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.
6. Ratownictwo
6.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
 - osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
 - inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
 - przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
 - zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
 - zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą”,
 - wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
 - podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
 - zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
6.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
 - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
 - ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
 - sygnałowe środki ratownicze.
7. Meteorologia
7.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforta.
7.2. Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
7.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.
7.5. Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

2.2. Umiejętności praktyczne:
1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania:
 - użytkowanie środków ratunkowych,
 - poruszanie się po jachcie,
 - obsługa żagli,
 - obsługa szotów,
 - refowanie żagli,
 - obsługa miecza,
 - obsługa urządzenia sterowego,
 - obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego,
 - obsługa cum, praca cumami,
 - obsługa odbijaczy,
 - umiejętność pagajowania,
 - użytkowanie bosaka i pychu,
 - umiejętność balastowania,
 - obsługa kotwicy,
 - obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej, elektrycznej, gazowej,
 - taklowanie jachtu, klar jachtu,
 - przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na
   bezpieczeństwo żeglugi,
 - przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych,
 - poprawny dobór ożaglowania,
 - regulacja powierzchni ożaglowania,
 - trzymanie kursu,
 - regulacja prędkości pod żaglami i na silniku,
 - nadawanie prędkości początkowej (bieg do przodu, bieg wsteczny),
 - hamowanie przy pomocy kotwicy,
 - cumowanie jachtu,
 - obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami,
 - kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu.
2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:
2.1. Manewry pod żaglami:
 - zmiana kursu (odpadanie, ostrzenie),
 - zacieśniona cyrkulacja,
 - zwrot przez sztag,
 - zwrot przez rufę,
 - stawanie w dryf,
 - alarm „człowiek za burtą”,
 - dojście do boi,
 - odejście od boi,
 - stawanie na kotwicy,
 - zejście z kotwicy,
 - odejście od nabrzeża,
 - dojście do nabrzeża,
2.2. Manewry na silniku:
 - zmiana kursu,
 - zacieśniona cyrkulacja,
 - odejście od nabrzeża,
 - dojście do nabrzeża,
 - alarm „człowiek za burtą”
 - dojście do boi,
 - odejście od boi,
 - stawanie na kotwicy,
 - zejście z kotwicy,
 - holowanie pojedynczego jachtu.
3. Prace bosmańskie:
- umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy,
  rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta,
- podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.

Newsletter
 
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia klubu.
   (w przygotowaniu)

  
.

Dane teleadresowe

   Klub Uczelniany AZS UR
   Adres:     ul. Kasprowicza 1, Rzeszów 35-959
   Telefon:   +48 17 8721879
   E-mail:    azsur@interia.pl
   NIP:        813-12-30-785
   Regon:    690405834
   Konto:
   PBS Bank 72 8642 1126 2012 1142 5218 0001