drukuj strone
zapisz jako pdf
System szkolenia żeglarskiego na certyfikat HALS

 

ŻEGLARZ

Posiada wiedzę i umiejętności żeglarskie (kompetencje) umożliwiające samodzielne prowadzenie śródlądowego jachtu żaglowego typu slup, o długości kadłuba do 7,5 m, po wodach śródlądowych, wyposażonego w silnik pomocniczy, tylko w porze dziennej, przy sile wiatru do 40B.
 
Do 16 lat prowadzenie jachtu jest możliwe tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby pełnoletniej będącej na pokładzie jachtu, posiadającej odpowiednie kwalifikacje żeglarskie, a także wszystkie niezbędne uprawnienia do opieki nad osobą niepełnoletnią.
 
  
(karta plastikowa zgodna ze standardem ISO nr 7810 oraz 7811, wymiary: 85.47-85.72mm x 53.20-54.03mm, grubość: 0,76mm)


Procedura uzyskania certyfikatu ŻEGLARZ
 
1. Wymagania stawiane kandydatowi zamierzającemu uzyskać certyfikat ŻEGLARZA:
- wiek co najmniej 13 lat,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa (druk) lub oświadczenie własne, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (patrz: zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa),
- umiejętność pływania potwierdzona posiadaniem powszechnej karty pływackiej lub oświadczeniem własnym, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (patrz: zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa).
- w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa (druk),
- odbycie Podstawowego Szkolenia Żeglarskiego na wodach śródlądowych wg Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS organizowanego przez organizatora posiadającego  jedną z Licencji Szkoleniowych HALS na wody śródlądowe, pod bezpośrednim nadzorem instruktora posiadającego BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe (zobacz).
 
2. Warunkiem pozytywnego zaliczenia szkolenia jest: 
- obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach,
- bezpieczne i poprawne wykonywanie nauczanych czynności,
- zaliczenie sprawdzianu na zakończenie szkolenia   (o jego formie decyduje prowadzący lub nadzorujący szkolenie, posiadający BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe).
 
3. Certyfikat ŻEGLARZA może otrzymać osoba, która:
- zaliczyła szkolenie na ten certyfikat (zobacz), 
- złożyła wypełniony wniosek o wystawienie certyfikatu (druk) (m.in. załączniki, podpis, foto),
- wniosła opłatę administracyjną za wydanie certyfiaktu, zgodnie z cennikiem Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS (zobacz).
 
4. Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji szkolenia przez organizatora szkolenia do biura Stowarzyszenia HALS, Zarząd Stowarzyszenia HALS podejmuje na drodze uchwały decyzję o wystawieniu certyfiaktu.
 
5. Certyfikat przesyłany jest przez biuro Stowarzyszenia HALS na adres korespondencyjny jego  posiadacza.

3. Ramowy program szkolenia
3.1. Zasady bezpieczeństwa
1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na śródlądowym jachcie żaglowym.
2. Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności na jachcie i obsłudze stanowisk manewrowych.
3. Stosowanie podstawowych środków ratunkowych i działań ratowniczych.
4. Dobór ubioru żeglarskiego w zależności od warunków pogodowych.
5. Zasady zachowania się po wywrotce jachtu.
6. Zasady żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.
3.2. Jacht i jego urządzenia, zasady obsługi
1. Prace porządkowe i bosmańskie.
2. Zasady i sposoby cumowania jachtu do pomostu lub boi.
3. Operowanie żaglami.
4. Zasady obsługi żagli.
5. Zasady obsługi silnika.
6. Zasady poprawnego przygotowania i wykorzystania wyposażenia jachtu.
7. Zasady obsługi instalacji jachtowych.
8. Kładzenie i stawianie masztu.
9. Zasady przygotowania jachtu do wypłynięcia.
10. Podstawowe zasady podziału zadań i kierowania załogą.
3.3. Manewrowanie jachtem żaglowym na silniku
1. Obsługa steru i silnika.
2. Zatrzymanie jachtu w określonym miejscu na akwenie: 
- cumowanie do boi (dojście do boi, odejście z boi),
- kotwiczenie (stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy).
3. Odejście i dojście do pomostu (analiza i wybór sposobu wykonanie manewru, przygotowanie jachtu, wykonanie bezpiecznego i prawidłowego manewru).  
3.4. Manewrowanie jachtem żaglowym płynącym pod żaglami
1. Sterowanie jachtem i obsługa żagli, utrzymanie kursu, zmiana kursu.
2. Zwrot przez sztag.  
3. Zwrot przez rufę.
4. Stawanie w dryf.
5. Zatrzymanie jachtu w określonym miejscu na akwenie.
3.5. Prowadzenie akcji ratowniczej
1. Procedura ratownicza „alarm: człowiek za burtą” - na silniku, pod żaglami.
2. Techniki podjęcia człowieka z wody na pokład jachtu.
3.6. Podstawowa wiedza żeglarska
1. Przepisy i ratownictwo.
- Podstawowe prawa drogi na wodach śródlądowych.
- Podstawowe znaki i sygnały żeglugowe, oznakowanie statków śródlądowych.
- Sygnały wzywania pomocy.
- Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii, pierwsza pomoc przedmedyczna.
- Zasady wykorzystania środków ratunkowych.
- Elementy systemu ratownictwa na wodach śródlądowych.
2. Budowa jachtu i teoria żeglowania.
- Nazewnictwo podstawowych części jachtu i jego osprzętu.
- Wyposażenie i instalacje jachtu śródlądowego.
- Kursy jachtu względem wiatru, hals.
- Nawietrzność i zawietrzność jachtu.
- Stateczność poprzeczna jachtu.
3. Locja i meteorologia.
- Podstawowe oznakowania na wodach śródlądowych.
- Budowle i urządzenia hydrotechniczne.
- Oznakowanie przeszkód wodnych.
- Zjawiska meteorologiczne.
- Siła wiatru, skala Beauforte’a.
- Komunikaty meteorologiczne, informacja o zagrożeniach. 
4. Ekologia i etykieta żeglarska.
- Podstawowe zasady ochrony środowiska wodnego.
- Etykieta żeglarska.
4. Sprzęt szkoleniowy i baza
1. Sprzęt szkoleniowy:
- szkolenie powinno być prowadzone na śródlądowym kabinowym jachcie żaglowym typu slup o długości do 7,5 m, wyposażonym w sprawny silnik, kompletny takielunek oraz wyposażonym w typowe instalacje śródlądowego jachtu rekreacyjnego,
- sprzęt uzupełniający stanowić mogą lekkie otwarto pokładowe jachty żaglowe typu slup.
2. Baza szkoleniowa:
- poprawna infrastruktura przystani żeglarskiej, pomost umożliwiający cumowanie oraz bezpieczne i prawidłowe wykonywanie manewrów,
- sala do prowadzenia zajęć teoretycznych, wyposażona w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. 
5. Czas szkolenia
1. Łączny czas szkolenia powinien wynosić nie mniej niż 45 godzin, w tym czas szkolenia teoretycznego ok. 7 godzin. 
2. Każdy z uczestników szkolenia powinien spędzić za sterem min. 12 godzin (dowodzenie załogą i samodzielne wykonywanie manewrów pod nadzorem instruktora).
3. Wszystkie nauczane podczas szkolenia czynności, mogą być wykonywane przez kursanta tylko pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego szkolenie.
4. Szkolenie może być realizowane w dowolnej konfiguracji czasowej. Zalecane jest prowadzenie szkolenia w następujących po sobie dniach.
5. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się przy sile wiatru 1-40B.
6. Osoby posiadające dokument wstępnych umiejętności żeglarskich na wodach śródlądowych (certyfikat: ZAŁOGANT), mogą mieć zmniejszone normy czasowe szkolenia praktycznego.  
7. Warunki zaliczenia szkolenia:
- obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach,
- bezpieczne i poprawne wykonywanie nauczanych czynności,
- zaliczenie sprawdzianu na zakończenie szkolenia  (o jego formie decyduje prowadzący lub nadzorujący szkolenie, posiadający BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe).

Newsletter
 
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia klubu.
   (w przygotowaniu)

  
.

Dane teleadresowe

   Klub Uczelniany AZS UR
   Adres:     ul. Kasprowicza 1, Rzeszów 35-959
   Telefon:   +48 17 8721879
   E-mail:    azsur@interia.pl
   NIP:        813-12-30-785
   Regon:    690405834
   Konto:
   PBS Bank 72 8642 1126 2012 1142 5218 0001