drukuj strone
zapisz jako pdf
System szkolenia żeglarskiego na certyfikat HALS

 

ZAŁOGANT

Wykwalifikowany członek załogi śródlądowego jachtu żaglowego, posiadający umiejętność (kompetencje) obsługi stanowisk manewrowych oraz wykonywania innych czynności na śródlądowym jachcie żaglowym, na wodach śródlądowych. Czynności te może wykonywać tylko na polecenie kierującego jachtem i pod jego bezpośrednim nadzorem.
 
Dla kandydatów na Wstępne Szkolenie Żeglarskie HALS na wodach śródlądowych nie ma ograniczeń wiekowych. Decyzję o udziale w szkoleniu na ten certyfikat podejmuje organizator szkolenia.

  
(karta plastikowa zgodna ze standardem ISO nr 7810 oraz 7811, wymiary: 85.47-85.72mm x 53.20-54.03mm, grubość: 0,76mm)


Procedura uzyskania certyfikatu ZAŁOGANT
 
1. Wymagania stawiane kandydatowi zamierzającemu uzyskać certyfikat ZAŁOGANTA:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa  lub oświadczenie własne, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (patrz: zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa),
- umiejętność pływania potwierdzona posiadaniem powszechnej karty pływackiej lub oświadczeniem własnym, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (patrz: zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa).
- w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa,
- odbycie Wstępnego Szkolenia Żeglarskiego na wodach śródlądowych wg Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS organizowanego przez posiadacza  jednej z Licencji Szkoleniowej HALS na wody śródlądowe, pod bezpośrednim nadzorem instruktora posiadającego BIAŁĄ (zobacz) lub BŁĘKITNĄ (zobacz) Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe .
 
2. Warunkiem pozytywnego zaliczenia szkolenia jest: 
- obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach,
- bezpieczne i poprawne wykonywanie nauczanych czynności,
- zaliczenie sprawdzianu na zakończenie szkolenia (o jego formie decyduje prowadzący to szkolenie, posiadający BIAŁĄ lub BŁĘKITNĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe lub nadzorujący to szkolenie, posiadający BIAŁĄ  lub BŁĘKITNĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe).
 
3. Certyfikat ZAŁOGANTA może otrzymać osoba, która:
- zaliczyła szkolenie na ten certyfikat, 
- złożyła wypełniony wniosek o wystawienie certyfikatu (druk) (m.in. załączniki, podpis, foto),
- wniosła opłatę administracyjną za wydanie certyfiaktu, zgodnie z cennikiem Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS.
 
4. Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji szkolenia przez organizatora szkolenia lub przez przeszkoloną osobę do biura Stowarzyszenia HALS, Zarząd Stowarzyszenia HALS podejmuje na drodze uchwały decyzję o wystawieniu certyfiaktu.
 
5. Certyfikat przesyłany jest przez biuro Stowarzyszenia HALS na adres korespondencyjny jego posiadacza.
3. Ramowy program szkolenia
3.1. Zasady bezpieczeństwa
1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na śródlądowym jachcie żaglowym.
2. Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności na jachcie i obsłudze stanowisk manewrowych.
3. Stosowanie podstawowych środków ratunkowych i działań ratowniczych.
4. Dobór ubioru żeglarskiego w zależności od warunków pogodowych.
5. Podstawowe sposoby wzywania pomocy.
6. Zasady zachowania się po wywrotce jachtu.
3.2. Podstawowe czynności na jachcie i zasady ich wykonywania
1. Podstawowe prace porządkowe i bosmańskie.
2. Praca na cumach i sposoby cumowania.
3. Operowanie żaglami.
4. Podstawowa obsługa silnika.
5. Obsługa kotwicy.
6. Podstawy obsługi instalacji jachtowych.
7. Obserwacja akwenu.
3.3. Czynności na jachcie żaglowym płynącym na silniku
1. Obsługa steru i silnika.
3.4. Czynności na jachcie żaglowym płynącym pod żaglami
1. Praca żaglami.
2. Obsługa steru i żagli.
3.5. Uczestnictwo w akcji ratowniczej
1. Uczestniczenie w procedurze ratowniczej „alarm: człowiek za burtą” (na silniku, pod żaglami z elementem stawania w dryf).
2. Techniki podjęcia człowieka z wody na pokład jachtu.
3.6. Wstępna wiedza żeglarska
1. Nazewnictwo podstawowych części jachtu i jego osprzętu.
2. Kursy jachtu względem wiatru.
3. Etykieta żeglarska.

4. Sprzęt szkoleniowy i baza
1. Sprzęt szkoleniowy - szkolenie powinno być prowadzone na dowolnym, śródlądowym, kabinowym jachcie żaglowym typu slup, wyposażonym w sprawny i kompletny takielunek oraz w sprawny silnik przyczepny.
2. Baza szkoleniowa - poprawna infrastruktura przystani żeglarskiej, pomost umożliwiający prawidłowe cumowanie oraz bezpieczne i prawidłowe wykonywanie manewrów dojścia i odejścia od pomostu. 
 
5. Czas i sposób szkolenia
1. Łączny czas szkolenia powinien wynosić nie mniej niż 10 godzin. 
2. Wszystkie nauczane podczas szkolenia czynności, mogą być wykonywane przez kursanta tylko pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego szkolenie.
3. Szkolenie może być realizowane w dowolnej konfiguracji czasowej. Zalecane jest prowadzenie szkolenia w następujących po sobie dniach.
4. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się w sprzyjających warunkach pogodowych, przy sile wiatru 1-40B.
5. Warunki zaliczenia szkolenia:
- obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach,
- bezpieczne i poprawne wykonywanie nauczanych czynności,
- zaliczenie sprawdzianu na zakończenie szkolenia (o jego formie decyduje prowadzący to szkolenie, posiadający BIAŁĄ lub BŁĘKITNĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe, lub nadzorujący to szkolenie, posiadający BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe).

Newsletter
 
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia klubu.
   (w przygotowaniu)

  
.

Dane teleadresowe

   Klub Uczelniany AZS UR
   Adres:     ul. Kasprowicza 1, Rzeszów 35-959
   Telefon:   +48 17 8721879
   E-mail:    azsur@interia.pl
   NIP:        813-12-30-785
   Regon:    690405834
   Konto:
   PBS Bank 72 8642 1126 2012 1142 5218 0001