► O NasStatut KU AZS UR

drukuj strone
zapisz jako pdf
Statut KU AZS UR

STATUT
Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
w Rzeszowie

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§1.
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i nosi nazwę: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie (w skrócie: KU AZS URz) zwany dalej „Klubem".
§2.
Klub działa w środowisku młodzieży akademickiej i szkolnej na terenie województwa podkarpackiego, a siedzibą jest miasto Rzeszów.
§3.
Klub działa w oparciu o własny Statut oraz obowiązujące akty normatywne i prawne.
§4.
Klub jest samodzielną jednostką organizacyjną AZS i może być członkiem organizacji sportowych i społecznych o podobnym profilu.
§5.
Klub używa flagi i znaków organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego w Polsce o barwach biało- zielonych. Godłem jest biały gryf na zielonym tle.
§6.
Władze Klubu używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i napisem na obwodzie pieczęci: Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Rzeszowskiego Klub Uczelniany.
§7.
Klub samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową swojej działalności.
§8.
Klub tworzą członkowie, którzy działają w sekcjach sportowych i turystycznych. Sekcje mają prawo do autonomiczności.
Rozdział II
Cele i środki działania.
§9.
Celem Klubu jest:
1. Rozwój i popularyzjca kultury fizycznej i turystyki w Rzeszowie i wojewódctwie podkarpackim.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawnosci fizycznej i polepszania stanu zdrowia członków klubu i społecznosci akademickiej.
3. Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa, zarówno na poziomie rekreacyjnym jak i wyczynowym.
§10.
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki w Uniwersytecie Rzeszowskim.
2. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie obozów sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, adaptacyjnych i integracyjnych.
4. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą.
5. Współpracę z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego.
6. Współpracę z Wydziałem Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
7. Wspołdziałanie z Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Samorzadem Studenckim, organizacjami sportowymi, społecznymi, instytucjami samorządowymi oraz państwowymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§11.
Klub zrzesza członków zwyczajnych, uczestników, honorowych i wspierających.
§12.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz inne osoby przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami, uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie, uczestnicy poniżej 16-go roku życia za zgodą ustawowych opiekunów.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu
akademickiego w Uniwersytecie Rzeszowskim i w działalności na rzecz Klubu. Godność członka
honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Klubu i przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§13.
Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu.
2. Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zaległości w opłatach składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nie wypełnienia obowiązków zawodnika.
3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Klubowego Sądu Koleżeńskiego.
§14.
1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy powyżej 16-go roku życia mają prawo:
a) wybierać i być wybierani do władz Klubu,
b) korzystać z urządzeń i świadczeń AZS w sposób określony odpowiednimi zarządzeniami,
c) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia,
d) nosić odznaki AZS
2. Członkowie uczestnicy poniżej 16-go roku życia posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
a) korzystania z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
b) zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Klubu.
§15.
Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy mają obowiązek:
a) Chronić dobre imię Klubu i AZS, przestrzegać zasad sportowej rywalizacji, zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską.
b) Przestrzegać postanowień Statutu i uchwal Klubu.
c) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.
d) Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu.

§16.
1. Władzami klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Prezydium Zarządu,
d) Klubowa Komisja Rewizyjna,
e) Klubowy Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
§17.
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i do jego kompetencji należy:
a) uchwalanie programu działalności Klubu,
b) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu oraz przyjmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
c) wybór Zarządu Klubu,
d) wybór Klubowej Komisji Rewizyjnej,
e) wybór Klubowego Sądu Koleżeńskiego,
f) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd i członków Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed Zebraniem.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu na podstawie:
a) uchwały poprzedniego Walnego Zebrania
b) uchwały Zarządu Klubu lub Klubowej Komisji Rewizyjnej
c) wniosku przynajmniej 25 % liczby członków zwyczajnych.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. W Walnym Zebraniu biorą udział delegaci według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Klubu.
§18.
1. Zarząd Klubu składa się z liczby członków ustalonej przez Walne Zebranie w ilości 9-15, spośród których Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa i 1-5 Wiceprezesów.
2. W skład Zarządu Klubu wchodzi także z urzędu powołany przez Zarząd Klubu sekretarz.
3. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) wykonywanie uchwał władz naczelnych i uchwał Walnego Zebrania,
b) organizowanie życia sportowego uczelni w ścisłym współdziałaniu z władzami szkoły wyższej, studium wychowania fizycznego i sportu oraz samo¬rządem studenckim działającym na terenie uczelni i w domach studenckich,
c) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych i turystycznych oraz zgłaszanie ich do zawodów i imprez zarówno lokalnych jaki ogólnokrajowych,
d) przyjmowanie, skreślanie, nagradzanie i karanie członków Klubu,
e) administrowanie majątkiem i dysponowanie funduszami Klubu,
f) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu,
g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w tym również w zakresie gier liczbowych i zakładów wzajemnych,
h) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomego,
i) występowanie o nagrody, wyróżnienia, odznaczenia do władz państwowych dla zasłużonych członków Klubu,
j) zatwierdzanie regulaminów jednostek statutowych,
k) wykonywanie innych zadań statutowych.
4. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku i co najmniej raz na dwa miesiące. W okresie przerwy letniej posiedzenia nie musza się odbywać.
5. Zarząd Klubu może powołać ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, sekretarz, wiceprezesi oraz inni wybrani imiennie członkowie Zarządu. Prezydium przejmuje kompetencje Zarządu w czasie między posiedzeniami Zarządu.
6. Jeśli członek Zarządu bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu lub nie przejawia inicjatywy i aktywności, może być uchwałą Zarządu zwolniony z pełnionej funkcji.
§19.
1. Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z ilości członków ustalonej przez Walne Zebranie, w ilości 3-5 osób.
2. W skład Klubowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić czlonkowie Zarządu oraz pracownicy Klubu
3. Do zakresu działalności Klubowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządy Klubu,
b) przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
c) przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
4. Członkowie Klubowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
5. Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§20.
1. Klubowy Sąd Koleżeński składa się z ilości członków ustalonej przez Walne Zebranie, nie mniejszej jednak niż 3 osoby.
2. Do zadań Klubowego Sądu Koleżeńskiego należy:
a) orzekanie w sprawach dotyczących członków Klubu,
b) podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez członków Klubu zasad Statutu, etyki oraz współżycia społecznego w działalności Klubu, jak również działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu Klubu Uczelnianego AZS.
3. Członkowie Klubowego Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary.

§21.
1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę na rzecz Klubu, Zarząd ma prawo przyznać następujące wyróżnienia:
a) pochwałę,
b) dyplom,
c) nagrodę,
d) odznakę honorową.
2. Zarząd Klubu może wystąpić do władz nadrzędnych, państwowych oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.
§22.
1. Za niewypełnienie przez członka Klubu obowiązków zawodnika wymierzenie kary należy do kompetencji Zarządu Klubu.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu i AZS wymierzenie kary należy do kompetencji Klubowego Sądu Koleżeńskiego.
3. Członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka,
d) wykluczenie z grona członków Klubu.

Rozdział VI
Majątek Klubu.

§23.
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) wpływy z imprez i zawodów sportowych,
c) dotacje państwowe, samorządowe i uczelniane,
d) darowizny i zapisy,
e) wpływy z majątku,
f) wpływy z działalności gospodarczej,
g) inne wpływy.
3. Klub cały dochód przeznacza na działalność statutową, o której mowa w artykule 9 Statutu.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W imieniu Zarządu Klubu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 2 osoby spośród następujących: prezes, upoważniony do tego wiceprezes, skarbnik i sekretarz.

Rozdział VII
Sprawy organizacyjne.

§24.
1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nieujęte w Statucie, określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Klubu.
2. Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej.
3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru tych władz.
5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Zarząd Klubu powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu, pochodzącemu z wyboru, na czas do następnych wyborów władz.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

§25.
Zmiana Statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania
§26.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania
2. W przypadku rozwiązania Klubu Walne Zebranie podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną


Newsletter
 
   Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje z życia klubu.
   (w przygotowaniu)

  
.

Dane teleadresowe

   Klub Uczelniany AZS UR
   Adres:     ul. Kasprowicza 1, Rzeszów 35-959
   Telefon:   +48 17 8721879
   E-mail:    azsur@interia.pl
   NIP:        813-12-30-785
   Regon:    690405834
   Konto:
   PBS Bank 72 8642 1126 2012 1142 5218 0001